کارکنان

کارشناس مرکز کارآفرینی
تلفن: 2756-3391

همکار مدعو

دکترای زراعت

 

 

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیسنم
مسئول تیم دانشجویی سال 1394
عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
عضو تیم اجرایی دانشجویی
  عصو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی کارشناس ارشد توسعه روستایی
عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی دکتری مهندسی عمران

عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی کارشناسی مهندسی آب
عضو تیم اجرائی دانشجویی
عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم خاک
عضو تیم اجرایی دانشجویی
عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق
عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

عضو اتاق فکر سال 1394

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
عضو اتاق فکر سال 1394