تماس با ما

دانشگاه صنعتی اصفهان- ساختمان مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری (روبروی رستوران ماهان)- طبقه دوم- اتاقهای 209 و 211 -مرکز کارآفرینی-  کدپستی  84156

تلفن:  33912756  - 33911959

دورنویس: 33919014

پست الکترونیک:     etc@cc.iut.ac.ir

تلگرام: @iut_EC