گواهینامه دوره آموزشی ایده یابی و تدوین طرح کسب و کار

گواهینامه دوره آموزشی ایده یابی و تدوین طرح کسب و کار که در تاریخ 21/8/93 در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی برگزار شد آماده تحویل است.