گزارشی از پنجمین رویداد همتاکار دانشگاه صنعتی اصفهان 25 مهر 1397