کریم غفاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
عضو تیم اجرایی دانشجویی
  عصو اتاق فکر سال 1394