نیما نوری

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک

عضو اتاق فکر سال 1394