نود و چهارمین همفکر اصفهان

نود و چهارمين همفکر اصفهان.
یکشنبه ١١ مهر ماه, ساعت ١٨ تا ٢٠
مکان: خ چهارباغِ عباسى، روبروى خ شيخ بهايى، بامِ مجتمع تجارى هشت بهشت، به ميزبانىِ بام رستوران سنتىِ "باغ شهر"
https://goo.gl/1kDUuz