نشست کارآفرینی دانشکده برق و کامپیوتر (آبان 1395)

نشست