نشست با چهره موفق و برجسته کارآفرین ایران (بهمن 1395)

Dr.Khosravi presentation.pdf فایل سخنرانی دکتر خسروی