مهدی شاکری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
عضو اتاق فکر سال 1394