ليست نهايي كارگاه‌هاي پايه‌اي مهارت افزايي كارآفريني (آبان 96)