فرصت ثبت نام در مسابقه لیگ ستارگان بورس به پایان رسید.