فراخوان تشکیل هسته های فن آفرینی

                                                            فراخوان
                                                    هسته های فن آفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه به منظور شکل دهی هسته های فن آفرینی ،با همکاری مرکزرشد دانشگاه ، امکانا ت زیر را در اختیار تیم های فن آفرین پذیرفته شده قرار می دهد.
- تسهیلات مالی
- مکان استقرار
- امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی
برای کسب اطلاع از جزئیات موضوع، آئین نامه های مربوطه رادر 
همین سایت  مطالعه کنید و یا با شماره تلفن 2293 تماس بگیرید .