علی غوثی

دانشجوی کارشناسی مهندسی برق
عضو اتاق فکر سال 1394