علی ذکراللهی

دانشجوی کارشناسی مهندسی آب
عضو تیم اجرائی دانشجویی
عضو اتاق فکر سال 1394