علیرضا ترابی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیسنم
مسئول تیم دانشجویی سال 1394
عضو اتاق فکر سال 1394