سولماز دری

دانشجوی کارشناس ارشد توسعه روستایی
عضو اتاق فکر سال 1394