رويداد ايده شو كسب و كارهاي اجتماعي جمعه ۲۴ ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۰۰