توجه توجه: شروع ثبت‌نام کارگاه‌های مهارت‌افزایی تکمیلی کارآفرینی بهمن‌ماه 96

توجه توجه : شروع ثبت‌نام کارگاه‌های مهارت‌افزایی تکمیلی کارآفرینی بهمن‌ماه 96