تبریک به دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان شرکت کننده در روشن شو اتاق بازرگانی مورخ 94/9/1

به این وسیله به دانشجویان عزیز و گرامی شرکت کننده در رویداد روشن شو  که در ساخت کار تیمی پل چوبی برگزار شده در اتاق بازرگانی اصفهان حائز رتبه اول گردیده اند تبریک عرض نموده و برای همه دانشجویان کارآفرین و خوش ایده دانشگاه خصوصا عزیزان فعال در مرکز کارآفرینی دانشگاه آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم.

مرکز کارآفرینی دانشگاه