تاريخ برگزاري ادامه كارگاه‌هاي مهارت افزايي تكميلي كسب و كار (فروردين 98)

قابل توجه شركت كنندگان محترم در كارگاه‌هاي مهارت افزايي تكميلي كسب و كار

با توجه به تغيير زمان برگزاري سه كارگاه آخر، لطفا به تاريخ‌هاي جديد برگزاري كارگاه‌ها دقت فرمائيد.

جدول زمان برگزاري ادامه كارگاه‌ها

/sites/karafarini.iut.ac.ir/files/files/workshop%20Farvardin%2098(4).pdf