برگزاری چهار دوره در حوزه ی کارآفرینی بمانسبت هفته جهانی کارآفرینی در اصفهان