برگزاری نشست با کارآفرین موفق استان اصفهان

نشست با کارآفرین موفق استان اصفهان 12 آذرماه از ساعت 13:30 لغایت 16:30 در سالن اجتماعات مرکز کارآفرینی دانشگاه برگزار گردید.