برگزاری بیست و دومین ایده شو در دانشگاه صنعتی اصفهان همزمان با هفته جهانی کارآفرینی