ایمان حسن پور

دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم خاک
عضو تیم اجرایی دانشجویی
عضو اتاق فکر سال 1394