ایده شو کشاورزی (آذر 1394)

برگزاری ایده شو در دانشکده کشاورزی با شرکت مسئولین اتاق بازرگانی، صنعت، معدن وکشاورزی استان اصفهان در بخش کشاورزی در دانشکده کشاورزی حدود 150 نفر