اولین نشست کارآفرینی با عنوان راهکارهای تقویت و ترویج فعالیت های کارآفرینی و نوآوری در دانشکده برق و کامپیوتر