آمد نوروز هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده با د

رونق عهـــد شبابست دگــر بوستان را            میرسد مـــژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمـن بـاز رسی              خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان را

بهترین راه پیش بینی آینده خلق آن است و کارآفرینان انسانهایی هستند که سعی میکنند به معنای واقعی به این کلام تحقق ببخشند. کارآفرینان در هر سطحی که به فعالیت مشغول باشند دارای ویژگیهایی هستند که باعث تمایز آنها از دیگران می شود. شاید بتوان گفت که یکی از مشخصه های بارز کارآفرینان حقیقی، احساس مسئولیتی است که آنها در قبال جامعه و دیگر همنوعان خود احساس می کنند.
ارائه خدمات بهینه در راستای هموار کردن این مسیر موجب افتخار مرکز کارآفرینی دانشگاه می باشد و  فرصت همکاری با دانشجویان گرامی و فرهیخته و بهره بردن از اندیشه و انرژی شان باعث امتنان و خوشوقتی ماست.
برحسب وظیفه ورود به سال جدید 1395 را بر شما  کارآفرینانی که در راستای پیشرفت و بهبود این سرزمین گام بر می دارند تبریک می گوییم و امیدواریم که هر روز بیش از پیش بتوانیم از یاری شما دانشجویان عزیز بهره مند گردیم.

                                                                                      مرکز کارآفرینی دانشگاه