آشنایی با قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

 امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان و معاونت علمی و فنآوریی رئیس جمهور www.daneshbonyan.ir

 مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی www.isti.ir

 تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت های دانش بنیان   www.bmn.ir

  حمایت از صادرات شرکت های دانش بنیان  www.TESC.ir

 اطلاعات تکمیلی در این سایت در خصوص نظام وظیفه http://farhang.isti.ir

 50 % درصد تخفیف در استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فن آوری های راهبردی www.labsnet.ir